Bent u binnenkort genoodzaakt om twintig of meer werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan, vergeet dan niet om dit te melden. Niet alleen bij het UWV, maar ook bij de vakbond. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat het collectief ontslag door de rechter wordt teruggedraaid. Per 1 maart 2012 verandert de Wet melding collectief ontslag (Wmco). De regels worden strenger en ook de beëindigingsovereenkomst gaat onder de wet vallen.

Ongeacht de route

Met de laatste maatregel wil de overheid voorkomen dat een werkgever onder zijn verplichtingen van de wet kan uitkomen door bij een voorgenomen ontslag van bijvoorbeeld 22 werknemers met drie werknemers een individuele beëindigingovereenkomst te sluiten. Gevolg van deze wijziging is dat het bij collectief ontslag niet langer meer relevant is welke route u kiest: via het UWV, via de rechter of via een individueel ontslag met wederzijds goedvinden.

Raadpleeg de vakbonden

Er is sprake van collectief ontslag wanneer er binnen een periode van drie maanden twintig of meer ontslagen zijn gepland. Als onder de huidige wet sprake is van collectief ontslag, is het voldoende wanneer de werkgever het voorgenomen ontslag aan de vakbonden en, wanneer die er zijn, aan de ondernemingsraden meldt en een uitnodiging stuurt om hen te raadplegen. In de nieuwe situatie is de uitnodigingsplicht verzwaard. U moet als werkgever de vakbonden en de ondernemingsraad ook daadwerkelijk hebben geraadpleegd. Wanneer de vakbond niet op tijd reageert of afziet van de uitnodiging, dan heeft u voldaan aan uw uitnodigingsplicht.

Tip: U hoeft alleen de vakbonden te raadplegen. Er is geen overeenstemming nodig! Een afschrift van de melding aan de vakbonden moet u opsturen naar het UWV. Raadpleging kan achterwege blijven als de herplaatsing van de met ontslag bedreigde werknemers of banen van andere werknemers in de onderneming hierdoor in gevaar zouden komen. U moet dit dan wel aannemelijk maken. De verplichte melding aan het UWV blijft in deze situatie bestaan.

Sanctie bij niet naleven van de regels

Als u uw verplichtingen bij collectief ontslag niet naleeft, loopt u het risico dat de rechter het ontslag terugdraait (vernietigt). Dat kan financiële gevolgen hebben. Werknemers kunnen binnen zes maanden de vernietiging van hun ontslag inroepen en dat betekent dat u met terugwerkende kracht vanaf de ontslagdatum salaris bent verschuldigd. En niet alleen salaris, maar ook een wettelijke verhoging die kan oplopen tot maximaal 50%.

Wachttijd

Een andere belangrijke verandering in het ontslagrecht is de wachttijd voor de werkgever. Tenzij de vakbond instemt, kunt u de arbeidsovereenkomst niet eerder dan een maand na de melding opzeggen of met wederzijds goedvinden beëindigen. Voor ontbinding geldt hetzelfde: de arbeidsovereenkomst kan niet eerder worden ontbonden dan een maand na de melding.