RECOVERY

Het kan elke ondernemer gebeuren: veranderende omstandigheden, het plotseling wegvallen van een partner, faillissement van een grote opdrachtgever, of het niet halen van verkooptargets. Dit kan leiden tot negatieve resultaten, waardoor uw bedrijf in zwaar weer terecht komt. Het is dan van belang snel en adequaat te handelen, om liquiditeitsproblemen of een faillissement te voorkomen.

VZG kan u helpen uw onderneming weer op koers te brengen. Onze werkwijze kenmerkt zich door een “no nonsens” persoonlijke en directe aanpak. Daarbij zorgt de ondernemingscultuur en jarenlange turn-around ervaring van de partners en advisors voor een effectieve begeleiding. Persoonlijke betrokkenheid, gevoel en discretie zijn de essentiële succesbepalende elementen bij onze inzet.

BEDRIJFSSANERING

Ondernemen is risico’s nemen. Dit kan ertoe leiden dat omzetten stagneren, kosten toenemen en betalingstermijnen uit de hand lopen, waardoor u uw verplichtingen niet kunt nakomen. Leveranciers verliezen hun vertrouwen en de bank wil geen krediet meer verstrekken. Alles gaat ineens razendsnel. Incassobureaus, deurwaarders en advocaten dreigen met beslaglegging, ontruiming en zelfs faillissement. Rust en tijd zijn nodig om tot een structurele oplossing te komen.

Het is noodzakelijk dat u meer rendement behaalt uit de bedrijfsactiviteiten. Hierbij valt te denken aan het treffen van een betalingsregeling of te komen tot een ander akkoord met de schuldeisers. Dan is alertheid voor diverse valkuilen van belang, en doet u er goed aan professionele begeleiding in te schakelen.

VZG heeft zich gespecialiseerd in bedrijfssanering. Ons doel is dat, door een structurele verbetering van uw liquiditeitspositie, u in staat bent uw onderneming voort te zetten. Is schuldsanering een reële optie dan benadert VZG uw schuldeisers met het verzoek tot uitstel van betaling gedurende ons onderzoek. Hierdoor ontstaat er lucht voor de onderneming en kunt u zich concentreren op de bedrijfsvoering.

Alle handelscrediteuren worden benaderd met een voorstel tegen finale kwijting. Dit houdt in dat de schuldeisers verzocht wordt akkoord te gaan met betaling van een percentage van de openstaande vordering waarbij de restantschuld vaak wordt kwijtgescholden. Onze ervaring is dat veel handelscrediteuren instemmen met het aanbiedingspercentage en blij zijn met de geboden kans ‘om nog iets van de vordering te innen’.

DOORSTART

Helaas is soms is een faillissement niet meer te voorkomen. Als dit echt onafwendbaar is, kan doorstart een optie zijn. Met een doorstart wordt het “oude” bedrijf in een nieuwe organisatie voortgezet. De “oude” organisatie verkoopt de activiteiten aan deze nieuwe entiteit. Zekerheid vooraf over het slagen van een doorstart is echter nooit te geven. VZG begeleidt ondernemers bij de doorstart van de gesaneerde onderneming, als dit maatschappelijk verantwoord is.

Als VZG toekomstmogelijkheden voor onderdelen van het gefailleerde bedrijf ziet, bespreken wij met de curator de mogelijkheden tot overname van activa en de eventuele merknaam. Op basis van een gedegen businessplan wordt aanvullende financiering gezocht.

Ook wordt geëvalueerd welke loyale werknemers mee willen werken aan een nieuwe gezonde toekomst. Alle goede oude en nieuwe componenten worden in een nieuwe vennootschap ondergebracht, waarna deze kan worden voortgezet zonder de schuldenlast. Op deze manier werken wij samen met u aan een nieuwe winstgevende toekomst.

FAILLISSEMENT

Zelfs indien een faillissement voor de deur staat – en een doorstart niet mogelijk blijkt te zijn – kan VZG u professioneel advies geven over hoe te handelen in deze nieuwe situatie. Wij staan u terzijde bij de lastige gesprekken met de curator, en stellen een actieplan op voor de te volgen stappen.

REORGANISATIE

In een eerste gesprek vormen wij ons een beeld van de algemene situatie van uw onderneming, en bepalen wij samen met u het vervolg. In aansluiting daarop voeren wij een diepgaande analyse uit om tot een goed onderbouwd advies te kunnen komen. Daarbij kijken wij onder andere naar:

  • De financiële administratie;
  • De winst/verlies verwachting;
  • Margeontwikkeling en kostenstructuur;
  • Financieringsvraagstukken;
  • Het personeelsbestand, het salarisgebouw en emolumenten, en de beoordelingsstructuur.

Uiteraard worden ook de directie en het management betrokken en beoordeeld, indien nodig kan een interim manager worden ingezet.

Na de inventarisatie volgt een reorganisatie advies en een uitgewerkt stappenplan op maat, erop gericht dat uw onderneming weer rendabel wordt gemaakt.