Veelgestelde vragen2019-03-13T23:20:06+02:00

Veelgestelde vragen

Hoe ziet de toekomst eruit?2019-02-14T09:46:38+02:00

Er is altijd weer licht aan het eind van de tunnel. Welke oplossing er ook komt. Herkenning en erkenning van de situatie waarna er adequate maatregelen worden genomen biedt perspectief.

Wie financiert de schuldsanering?2019-02-14T09:46:19+02:00

Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, dit kan zowel uit de lopende exploitatie van de onderneming komen in nauwe samenspraak met de bank. Dan wel kan de gemeente een zogenaamd BBZ krediet ter beschikking stellen. Een combinatie behoort eveneens tot de mogelijkheid.

Wat is schuldsanering minnelijk akkoord?2019-02-14T09:45:58+02:00

Aan de crediteuren wordt een voorstel gepresenteerd met als doel  tot een oplossing voor de openstaande vordering te komen, zonder tussenkomst van de rechtbank. Dit voorstel biedt over het algemeen een gedeeltelijke betaling en kwijting van de restschuld. Als alle partijen akkoord gaan is er sprake van een minnelijk akkoord. Men kan dan al eerder met een schone lei beginnen dan pas na drie jaar.    

Wat is WSNP?2019-02-14T09:45:28+02:00

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als de rechtbank het verzoek tot een wettelijke schuldsanering inwilligt, kan de privé-persoon of ondernemer na een saneringsperiode van drie jaar met een schone lei verder. Als de schuldenaar niet om schuldsanering heeft verzocht en er wel een aanvraag tot zijn faillissement in behandeling is, dan zal de rechtbank uitdrukkelijk wijzen op de mogelijkheid om alsnog een verzoek tot schuldsanering in te dienen.

Heb ik inkomsten?2019-02-14T09:45:11+02:00

De inkomsten die u tijdens het faillissement verkrijgt worden in principe bij de boedel gevoegd. In de praktijk maakt de curator over die inkomsten afspraken met u. Bepaalt welk deel van het inkomen uit de boedel u zelf mag besteden om noodzakelijke uitgaven te doen. Als een privé-persoon failliet wordt verklaard is het belangrijk om te weten wat onder het faillissement valt en wat niet. Eerste levensbehoeften en een deel van het inkomen worden bijvoorbeeld niet tot het faillissement gerekend.

Wordt mijn partner bij het faillissement betrokken?2019-02-14T09:44:31+02:00

Als uw privé-vermogen in een faillissement valt en u bent in gemeenschap van goederen getrouwd dan bent u  beiden volledig aansprakelijk met uw gezamenlijke vermogen. Hetzelfde geldt voor in gemeenschap geregistreerde partner. Door het opstellen van (huwelijkse) voorwaarden kunt u voorkomen dat het gezamenlijke privé-vermogen geheel wordt aangesproken.

Wat zijn de plichten van de gefailleerde?2019-02-14T09:44:09+02:00

Uw bezittingen en geldvorderingen worden in beslag genomen. U mag niets zelfstandig doen met het vermogen dat in het faillissement valt. U mag niets verkopen, schenken, verhuren, geen contracten sluiten, geen vorderingen betalen of innen. U dient informatie te verschaffen als de curator of de rechter-commissaris daarom vraagt. Zo nodig kan dwang worden uitgeoefend. Tijdens het faillissement mag u niet naar een andere woonplaats of naar het buitenland verhuizen, tenzij met goedkeuring van de rechter-commissaris.

Kan ik verder met mijn bedrijf?2019-02-14T09:43:49+02:00

De curator kan besluiten om het bedrijf voort te zetten. Daar is wel de toestemming van de rechter-commissaris voor nodig. De curator doet dit alleen als het in het belang van de boedel is. Er wordt een positief bedrijfsresultaat verwacht of het bedrijf behoudt zijn waarde. Voortzetting van een bedrijf is niet eenvoudig daar is specialistische begeleiding bij nodig.

Wat is een faillissement?2019-02-14T09:43:25+02:00

Een faillissement wordt in een gerechtelijk vonnis uitgesproken. Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen om de rechten van de schuldeisers te beschermen. De schuldenaar verliest de zeggenschap over zijn vermogen. Zowel een natuurlijk persoon (eigenaar van een eenmanszaak, vennoot van een VOF) als een rechtspersoon (BV) kan failliet gaan.

Wat is surseance van betaling?2019-02-14T09:42:19+02:00

Als u uw financiële verplichtingen tijdelijk niet kan nakomen, dan kunt u uitstel (surseance) van betaling aanvragen bij de rechtbank. Als de rechtbank uw verzoek inwilligt voorkomt u hiermee dat u op dat moment failliet gaat. Tijdens de surseance kunnen de schuldeisers geen betaling verlangen waardoor uw bedrijf kan blijven functioneren.

Ga naar de bovenkant